Hoofdpijn van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidspensioen is één van de drie hoofdpensioensoorten:  ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en … arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat zijn de drie ‘pensioen smaken’ in de Pensioenwet. Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan voor arbeidsongeschikte medewerkers veel goeds opleveren.

Maar er kan ten opzichte van ouderdoms- en partnerpensioen veel mee mis gaan: De werkgever heeft een pensioenaanspraak verleend, maar er is geen of geen volledig aansluitende dekking bij de verzekeraar of het pensioenfonds. De werknemer vertrekt bij zijn / haar werkgever en de arbeidsovereenkomst eindigt terwijl hij / zij ziek is, maar de wachttijd van twee jaar voor echte arbeidsongeschikt is nog niet doorlopen. Of de werkgever verhuist bijvoorbeeld naar een andere pensioenuitvoerder. Dezelfde problemen kunnen  ook gelden voor zogenaamde premievrijstelling bij voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Allemaal situaties die een werkgever als het pensioen-technisch ‘mis’ gaat, veel geld kunnen kosten.

Van Miltenburg heeft hier veel ervaring mee. Onlangs heeft hij daarover onder de auspiciën van Prof. dr. mr. E. Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht aan de VU, in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken een artikel geschreven.

PS: In de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is o.a. aangekondigd dat de wettelijke WIA-criteria voor vaststelling van arbeidsongeschiktheid zullen worden aangescherpt. Dit zal ongetwijfeld zijn rechtstreeks invloed op de aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioenen en premievrije voorzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid gaan hebben. Beide zijn immers pensioenvoorzieningen die doorgaans aan de WIA (‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’) zijn gekoppeld.

Neem gerust contact met Van Miltenburg op indien u hierover meer wilt weten.


Eigen beheer pensioen DGA

Inmiddels is de pensioenopbouw in eigen beheer wettelijk al een tijdje afgeschaft, namelijk per 1 april 2017. Een directeur/grootaandeelhouder (DGA-er) kan zijn / haar pensioen natuurlijk nog wel bij een externe pensioenuitvoerder opbouwen, maar niet meer binnen zijn eigen vennootschap. En opbouw bij een ‘pensioen BV’ is er ook niet meer bij.

Inmiddels heeft de Belastingdienst en het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst allerlei details ingevuld over hoe de tot dan opgebouwde pensioenverplichting moet worden ‘achtergelaten’. Of hoe deze verplichting in een oudedagsverplichting kan worden omgezet.

Ondertussen is ook in 2018 afkoop van het in eigen beheer opgebouwde pensioen mogelijk. Ook is inmiddels veel duidelijkheid over de positie van de partner van een DGA, zowel ten aanzien van het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Met en zonder scheiding.

Sommige DGA-ers hebben de pensioenopbouw stopgezet, maar hebben verder nog geen kans gezien of gelegenheid gevonden om invulling te geven aan de vraagstelling hoe verder.

Overigens is arbeidsongeschiktheidspensioen in eigen beheer binnen de eigen BV al veel langer niet meer mogelijk, namelijk vanaf 2002. Ook daarvoor zijn interessante alternatieven.

Meer weten? Bel Van Miltenburg voor een briefing of update.


Rekenen is nuttig

Of het nu gaat om overname trajecten, echtscheiding of ontslag, het is voor een advocaat of accountant handig betreffende pensioenberekeningen achter de hand te hebben. Of om te weten wat aan op- en aanmerkingen op de actuariële berekeningen van de wederpartij te maken is.

Het gaat om de combinatie van de wettelijke en fiscale kaders en praktijkgerichte rekenkundige invulling en uitwerking van bedoelde juridische kaders. Hoe je indexatie inschaalt en actuarieel waardeert, kan al gauw, plus of min, aardig in de papieren lopen. Of hoe bovenop de transitievergoeding (max. € 79.000 voor 2018) een billijke vergoeding vanwege beëindiging van een dienstverband kan worden vastgesteld.

Neem indien aan de orde is, contact met Van Miltenburg op.


Voorkomen: beter dan genezen

Om nog duidelijker te maken wat Van Miltenburg doet en ook wat niet, heeft hij de website laten aanpassen. Zie vooral de vijf knoppen (Berekeningen, Recht, Beleid, Bedrijfsovername en Governance) op HOME. En op de pagina Diensten staan allerlei voorbeelden van pensioenzaken. Voorkomen is beter dan genezen. Vragen naar aanleiding van opkomende pensioen vragen of ontstane pensioen problemen?

Neem contact met Van Miltenburg op.


Beleggen in de pensioenregeling

Veel ondernemingen hebben voor hun werknemers een beschikbare premie regeling opgetuigd.  Dat is een voor de onderneming goed te begroten pensioenregeling. Ook in de zin van GAAP en IFRS. Circa 80% van de beschikbare pensioenpremie wordt in de pot voor later geïnvesteerd. Dus dat is het belangrijkste deel van een beschikbare premie regeling.

Dit type wordt ook wel een ‘defined contribution’ – regeling genaamd. Werkgever en werknemer leggen samen geld in de pensioenpot in. Het pensioenrisico van wat de pot op pensioendatum oplevert, is voor risico en rekening van de werknemer.

Nieuwe Europese regelgeving die in de maak is (bijv. een EU – richtlijn over distributie van collectieve beleggingsfondsen), en de invulling daarvan door AFM en DNB maakt dat de aanbieders meer informatie moeten geven.

Maar wat doe je met al die informatie, zeker als je als werkgever moet gaan kiezen bij welke uitvoerder je de beschikbare premie regeling onderbrengt. Het is verbazingwekkend hoe bijvoorbeeld een wereldwijd opererend beleggingsfonds van de ene verzekeraar zó anders presteert ten opzichte van een zelfde soort beleggingsfonds van een andere pensioenuitvoerder.

Overigens is er ook nog keuze in type uitvoerder: verzekeringsmaatschappij, een Premie Pensioen Instelling (PPI), een ondernemingspensionfonds of een Algemeen Pensioenfonds (APF).

In juridische zin is het zaak dat de werkgever eventuele aansprakelijkheid jegens zijn medewerkers ter zake van beleggingsresultaten zo veel mogelijk uitsluit.

Een dergelijke pensioenregeling is alleen mogelijk indien de onderneming niet verplicht bij een zgn. bedrijfstakpensioenfonds moet zijn aangesloten.

Begeleiding bij de vergelijking van pensioen beleggingsfondsen nodig? Neem met Van Miltenburg contact op.