Nieuwsbrief juni 2017 / News Letter June 2017

Graag informeren wij u kort en op praktische wijze over actuele pensioenontwikkelingen in de wet. Veel leesplezier.
We would like to inform you briefly and in a practical way on current pension developments in the law. Enjoy reading.


Switch naar pensioenrichtdatum 68

Een pensioenregeling blijft zelden lang ongewijzigd. Dit komt door wijziging van wetgeving of door wijziging van beleidsinzichten. Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven, moet de zogenaamde ‘pensioenrichtdatum’ van 67 naar 68 worden opgeschoven. In feite ontstaat juridisch (steeds) vanaf de datum van wijziging een nieuwe regeling. Dat roept direct de vraag op hoe om te gaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten. Opgebouwd pensioen moet worden gerespecteerd (art. 20 Pensioenwet), maar hoe?

Of de opgebouwde pensioenaanspraken en rechten worden ‘bevroren’ en blijven ongewijzigd intact. Of de opgebouwde pensioenaanspraken en rechten worden ‘actuarieel neutraal herrekend’ en omgerekend naar aanspraken en rechten in de vernieuwde pensioenregeling. Dit laatste is zeer praktisch en voorkomt veel overgangsrecht zoals bij ABP het geval is. ABP heeft voor heel veel bepalingen in het reglement oude bepalingen die voor bepaalde oude situaties gelden. Uitvoeringstechnisch een ramp en juridisch een enorme valkuil. Wetgeving is in de maak om die bedoelde herrekening nog verder zal vergemakkelijken.

Wilt u meer hierover weten of advies, neem dan contact op met Bart Jan van Miltenburg op: info@miltenburg-pensioen.nl / +31 (0)10 529 05 66.


Pensioen audit

Het kan absoluut geen kwaad de van toepassing zijnde pensioenregeling en aanverwante regelingen, zoals WGA-hiaat pensioen en de uitvoering daarvan eens juridisch op risico’s en verbeterpunten onder de loep te nemen, maar ook beleidsmatig onder de loep te nemen. Integendeel, het blijkt vaak goed te zijn om de regeling te onderzoeken.

Directe aanleiding voor een pensioen audit kan een recent rechtsgeschil ter zake van de pensioenregeling zijn. Maar ook bijvoorbeeld:

 • Overname plannen (due diligence);
 • Veel voorkomende, maar onbeantwoord gebleven, vragen of klachten van de medewerkers;
 • Klachten van de afdeling HR/PZ over de pensioenregeling;
 • Klachten of problemen van de boekhouding of de accountant;
 • De vele, maar ongebruikte keuzemogelijkheden, die deelnemers (risico zorgplicht werkgever) hebben;
 • Verbeterpunten, zoals oud en ingewikkeld overgangsrecht;
 • Wetswijzigingen (bijvoorbeeld pensioendatum 67 naar 68);
 • En/of de stijgende druk van de pensioenlasten op het totaal aan personeelskosten.

Nog al eens doet de huisadvocaat van de onderneming de pensioenrechtelijke kant van een pensioen audit en neemt Bart Jan van Miltenburg de uitvoeringstechnische en financiële kant van de audit voor zijn rekening. Meer informatie: info@miltenburg-pensioen.nl / +31 (0)10 529 05 66.


Laatste kans voor DGA-ers

Vóór 1 juli 2017 moet de opbouw pensioen in eigen beheer (PEB) zijn stopgezet inclusief de juridische vastlegging daarvan (aanvullende pensioenovereenkomst + notulen aandeelhoudersvergadering). Aldus heeft Staatsecretaris Wiebes bepaald.

Hieronder staat een aantal controle vragen:

 • Is voortzetting van het partner- en eventueel wezenpensioen via een verzekering nodig ?
 • Kiest de DGA-er voor bevroren voortzetting van het opgebouwde pensioen onder het oude fiscale regime, afkoop dan wel voor omzetting in een ‘oudedagsverplichting’
 • Is dit ook juridisch goed vastgelegd?
 • Zijn de voor opgave aan de Belastingdienst benodigde fiscale en commerciële waardes (actuarieel) berekend?
 • Is het (vernieuwde) formulier ‘melding afkoop’ of ‘omzetting in ODV’ al aan de Belastingdienst verzonden?
 • Een van de bijzondere vragen is of de partner van de dga-er recht op (eventueel uitgestelde c.q. voorwaardelijke) compensatie heeft.

Er zijn inmiddels vele vraag aan en antwoorden van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen over afschaffing van pensioen in eigen beheer van de Belastingdienst waarmee rekening moet worden gehouden.

Wilt u meer hierover weten of advies, neem dan contact met Bart Jan van Miltenburg op: info@miltenburg-pensioen.nl / +31 (0)10 529 05 66.


Dutch branch industry pension funds

Foreign companies which consider to buy a Dutch company often hesitate to do so because of their lack of knowledge of or fears regarding the obligatory Dutch branch pension funds (in Dutch ‘bedrijfstakpensioenfondsen’). This is quite understandable. Having said this, it’s in basic a simple pension system. Assume a Dutch company which operates in The Netherlands in a certain and legally well specified business sector, e.g. the transport sector, and the company has working employees in The Netherlands.

Then it is obliged by law to join this special sector pension fund, in this example the pension fund for the transport sector (‘Pensioenfonds Vervoer’). Although it’s a simple system there’re some financial risks involved for the buying company. The biggest risk is selling a company which isn’t connected (yet) with the branch company while the company is obliged to do so legally. Then the fund has latent a huge claim. Another risk is the situation that not all employees aren’t signed up as participant. The pension fund has then a latent claim too. Or it can be that the human resources department gave the wrong information of not the full information to the pension fund e.g. regarding ill employees. Sometimes the selling company has joined the wrong fund. Or it’s possible that rules of exemption of the compulsory membership of a branch fund aren’t met in a proper way. On the other hand: a business acquisition can sometimes also be transformed in an opportunity in order to end compulsory pension accrual within a branch industry pension fund.

Bart Jan van Miltenburg can help you out with these kind of matters: info@miltenburg-pensioen.nl / +31 (0)10 529 05 66.


Financiële nood breekt de pensioenregeling

De Pensioenwet kent een speciaal wetsartikel (art. 12) dat betalingsproblemen tot staking van de betaling van pensioenpremies kan leiden. Belangrijkste vereiste ten aanzien van pensioen is dat zulks tussen de werkgever en de werknemer(s) vóóraf is overeengekomen.

Medio februari jl. heeft het Hof Den Haag (PJ 2017, 56) uitspraak gedaan in een zaak waarin een onderneming in de vleessector jegens een bedrijfstakpensioenfonds voor vleessector een beroep op betalingsonmacht had gedaan (art. 23 Wet BPF 2000). Bedoelde betalingsonmacht is uitgewerkt in het ‘Besluit meldingsregeling Wet BPF 2000’. Bedoelde wet- en regelgeving geeft evenwel geen bedrijfseconomische definitie wanneer er sprake van betalingsonmacht is. Ook veel verzekerde regelingen kennen vaak in het van toepassing zijnde pensioenreglement een ‘escape’ bij financiële problemen van de werkgever.

De Wet Financieel Toezicht bepaalt dat bij een pensioenadvies in de verzekeringsbranche ook de financiën van een onderneming integraal moeten worden doorgelicht. Dan moet worden onderzocht of de onderneming de pensioenlasten van een voorgesteld verzekerd pensioen kan dragen, ook in de toekomst.

In aangehaalde rechtszaak zijn alle omstandigheden van belang, aldus de rechter. Het is evenwel niet voldoende om te stellen dat de ‘prijsstelling’ van de onderneming niet is gebaseerd op de premies van het bedrijfstakpensioenfonds, zonder enig nader bedrijfseconomisch inzicht te geven. De vraag is trouwens of het omgekeerde wel doeltreffend zou zijn: zou een zeer concurrerende prijsstelling met bedrijfseconomische onderbouwing voldoende zijn voor een geslaagd beroep op betalingsonmacht (art. 23 Wet BPF 2000).

Aanpalend is er veel rechtspraak over DGA-ers die na scheiding afstorting naar een externe verzekeraar van pensioen in eigen beheer (terecht) trachten te voorkomen, en wel met een beroep op de slechte financiële positie van de onderneming.

Vaak zijn financiële problemen ook de opmars voor downsizing van een pensioenregeling, natuurlijk enkel en alleen indien en voor zover er geen sprake is van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

Bart Jan van Miltenburg heeft ook een bedrijfseconomische achtergrond en kan u bij dit soort vraagstukken van dienst zijn: info@miltenburg-pensioen.nl / +31 (0)10 529 05 66.