Graag informeren wij u enkele malen per jaar kort en op praktische wijze over actuele pensioenontwikkelingen in de wet. Veel leesplezier.


Oude Wijn–heffing blijft ook bij transitievergoedingen een risico.
nieuwsbrief01Onlangs is het nieuwe ontslagrecht ingevoerd. Indien van een werknemer afscheid wordt genomen, heeft een werknemer veelal recht op een transitievergoeding. Ook kan de werkgever een ontslagvergoeding meegegeven. Dit artikel gaat over de besteding van vergoedingen bij ontslag.

Sinds 2014 is een fiscaal gefaciliteerd stamrecht bij een verzekeraar, een bank of bij iemands stamrecht-BV niet meer mogelijk. De ontslagvergoeding kan ineens worden uitbetaald en is dan gewoon als loon belast. Eventueel kan via de inkomstenbelasting bij aangifte zgn. middeling worden aangevraagd. Daarnaast kan de vergoeding worden aangewend voor extra pensioen mits fiscaal daartoe natuurlijk de nodige ruimte bestaat. De pensioenregeling is minder dan het fiscale maximum pensioen. Natuurlijk zijn de pensioen uitkeringen belast. Ook kan de werknemer op basis van zijn/haar jaar- en reserveringsruimte eventueel (een deel) als premie voor een lijfrente aftrekken. De lijfrente uitkeringen zijn belast. Natuurlijk zijn de pensioen uitkeringen belast. Ook kan de werknemer op basis van zijn/haar jaar- en reserveringsruimte eventueel (een deel) als premie voor een lijfrente aftrekken. De lijfrente uitkeringen zijn belast.

Partijen kunnen ook afspreken dat het dienstverband niet wordt beëindigd, dat de werknemer van zijn werkzaamheden wordt vrijgesteld, maar dat de werknemer wel op elk moment daartoe kan worden opgeroepen. Ondertussen wordt het salaris doorbetaald. De werkgever moet er te allen tijde voor waken dat hij geen RVU – heffing (art. 32ba Wet op de loonbelasting) is verschuldigd. Deze boete wordt ook wel de ‘Wijn–heffing’ genoemd. RVU staat voor Regeling voor vervroegde uittreding. De overheid verbiedt tegenwoordig alle regelingen van vervroegde uittreding of die daarvan de schijn hebben. Bedoeld verbod is geen expliciet wettelijk verbod. Dit verbod heeft de vorm van een zeer forse fiscale boete die 52% bedraagt over de ontslagvergoeding. Bepaalde oorzaken voor een ontslag zijn fiscaal geoorloofd zoals disfunctioneren of reorganisatie. Dan is de werkgever geen boete bovenop de normale loonheffing verschuldigd. Ook bepaalde suppletie regelingen zijn fiscaal aanvaard, of regelingen tot een bepaalde leeftijd (55 jaar). Een vergoeding die op ingangsdatum AOW wordt uitbetaald, kan fiscaal soms ook een oplossing zijn. Het blijft wettelijk mogelijk om een vergoeding bij ontslag aan de Belastingdienst voor te leggen. Zo kan vooraf worden vastgesteld of er inderdaad geen Wijn-heffing is verschuldigd.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Juridische voorwaarden eigen bijdrage
nieuwsbrief02Pensioen wordt steeds duurder. Een goede verdeling van de lasten tussen werkgever en zijn werknemers is van groot belang. Gemiddeld circa 1/3 deel van de pensioenlasten wordt door de werknemers gedragen; soms de helft. In feite is het fiscaal vrijgesteld c.q. negatief loon.

De wet is streng: een werkgever mag alleen een eigen pensioenbijdrage op het salaris van de werknemer inhouden, indien dit schriftelijk is ‘bedongen’. ‘Bedongen’ is het juridische begrip voor afgesproken. Dat kan op verschillende wijzen: in de arbeidsovereenkomst, in een addendum daarop, in een CAO, in de pensioenovereenkomst of in een pensioenreglement.

Ook een personeelgids met aanvullende arbeidsvoorwaarden kan wellicht de nodige rechtszekerheid bieden, mits deze bijv. via de arbeidsovereenkomst in de geldende afspraken is geïncorporeerd.
Voorts moet, het liefst arbeidsrechtelijk, zijn afgesproken dat toekomstige wijzigingen (lees verhogingen) eenzijdig door de werkgever kunnen worden doorgevoerd. Dit natuurlijk indien daartoe en “zwaarwegend belang” bestaat, zoals onder andere de Pensioenwet eist.​
Haalbaarheidtoetsen

Onlangs heeft de wetgever de pensioenfondsen verplicht zogenaamde haalbaarheidstoetsen te doen. Daarbij kijkt een fonds rekenkundig in welke mate de verwachte en in de toekomst in het vooruitzicht gestelde pensioenuitkeringen, inclusief eventueel toegezegde indexatie, haalbaar zijn.

​De exacte berekeningswijze die tot in elk detail wettelijk in het zogeheten ‘nFTK’ (aanpassing Besluit financieel Toetsingskader pensioenfondsen inwerkingtreding 2015) is vastgelegd, is niet voor iedereen weggelegd. Deze blijft alhier dan ook buiten beschouwing. Het is een verplichting die op de pensioenfondsen rust, niet op de werkgevers. De werkgevers moeten er wel voor zorgen en waken dat de pensioenuitvoerder dit communiceert. De ultieme sanctie is dat (ex- ) werknemers nakoming van een niet goed gevalideerd pensioen kunnen vorderen.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Haalbaarheidtoetsen
nieuwsbrief03Onlangs heeft de wetgever de pensioenfondsen verplicht zogenaamde haalbaarheidstoetsen te doen. Daarbij kijkt een fonds rekenkundig in welke mate de verwachte en in de toekomst in het vooruitzicht gestelde pensioenuitkeringen, inclusief eventueel toegezegde indexatie, haalbaar zijn.

De exacte berekeningswijze die tot in elk detail wettelijk in het zogeheten ‘nFTK’ (aanpassing Besluit financieel Toetsingskader pensioenfondsen inwerkingtreding 2015) is vastgelegd, is niet voor iedereen weggelegd. Deze blijft alhier dan ook buiten beschouwing. Het is een verplichting die op de pensioenfondsen rust, niet op de werkgevers. De werkgevers moeten er wel voor zorgen en waken dat de pensioenuitvoerder dit communiceert. De ultieme sanctie is dat (ex- ) werknemers nakoming van een niet goed gevalideerd pensioen kunnen vorderen.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Pensioen – APK werkgevers & due diligence
nieuwsbrief04Het is voor een werkgever goed om periodiek een pensioen – APK te houden. Zijn de pensioendocumenten nog up to date ? Voldoen deze nog aan de nieuwste wetgeving? Is er een 100% – match tussen pensioentoezegging en uitvoering? Welke risico’s bevat een pensioenregeling?

Hoe is het gesteld met de overlap en correlatie tussen het einde van een dienstverband in de arbeidsovereenkomst en de pensioendatum van de pensioenregeling? Wat zijn de ‘kleine lettertjes’ in de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder? Heeft Human Resources/Personeelszaken een protocol inzake pensioen?

Wat is begrootbaarheid van eventuele lasten voor werkgever ter zake van bijstorting bij individuele waardeoverdrachten?In wezen betreft zijn dit mede ook de onderwerpen die bij een due diligence – onderzoek in het kader van een overname van een onderneming spelen. Immers, juist dan wil men weten of er pensioen problemen (te verwachten) zijn. Maar dat geldt ook zonder overname. Voor advocaten die hun clientèle ook op pensioengebied willen gaan bedienen is dit een goede basis voor gezamenlijk optreden met Van Miltenburg.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Verantwoordingsorgaan Pensioenfondsen
nieuwsbrief05Menig concern kampt met problemen, en wel door fouten aan de top. Daar kent de wettelijke bepalingen van het rechtspersonenrecht allerlei voorzieningen voor. Uiteindelijk is de aandeelhouder de baas. Pensioenfondsen kennen geen aandeelhouders. Pensioenfondsen kennen wel een zgn. Verantwoordingsorgaan. Dit is een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden en dat het bestuur van een pensioenfonds moet beoordelen en met het bestuur moet meedenken.

Men zou het een soort parlement kunnen noemen, en wel met controlerende en beleidsbepalende taken. In het belang van het fonds moeten taken, processen en bevoegdheden juridisch goed op elkaar zijn afgestemd. Vaak gebeurt dit via een reglement van en voor het Verantwoordingsorgaan. Het bestuur van een pensioenfonds is gebaat bij counter veiling power. En uiteindelijk ook de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden wier pensioengeld het fonds beheert en belegt. Maar ook organen buiten het pensioenfonds mengen zich in pensioenzaken. Denk aan een Ondernemingsraad. Dit alles leidt qua besluitvorming soms tot ongewenste situaties of impasses. Het is dat goed een juridische screening te doen en sommige zaken rond een Verantwoordingsorgaan, binnen de wet, juridisch te reorganiseren, en wel bij reglement.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?