(versie 21 mei 2018)             

 

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg, gevestigd aan Laan van Romen 4, 2651 DH Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Contactgegevens

www-miltenburg-pensioen.nl, Laan van Romen 4 – 2651 DH Berkel en Rodenrijs, info@miltenburg-pensioen.nl of tel. 0031-10-5290566.

Bart Jan van Miltenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg. Hij is te bereiken via info@miltenburg-pensioen.nl en op tel. 0031-10-5290566

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste persoonsgegevens die wij gebruiken en/of verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Pensioendata

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg verwerkt uw persoonsgegevens met name voor de volgende doelen:

– vooral om de met u overeengekomen advies diensten te kunnen leveren;

– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is; en/of

– voor het verzenden van onze nieuwsbrief e.d.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg) tussen zit. Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

o.a. Microsoft, Outlook, Excel, Kluwer en MFAS

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor persoons- en adresgegevens van klanten en opdrachtgevers is de bewaartermijn onbepaald.

En voor klant – dossiers (stukken, documenten correspondentie, notities, memo’s en adviezen) is de bewaartermijn 5 jaar of zoveel langer als door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg kan gebruik maken van cookies of vergelijkbare technieken. Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg draagt geen verantwoordelijkheid indien Google, of daaraan gelieerde en/of soortgelijke bedrijven, data en/of informatie van bezoekers van deze website gebruiken en/of opslaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand of anderszins naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miltenburg-pensioen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@miltenburg-pensioen.nl.

 

Deze verklaring geldt met inachtneming van de algemene voorwaarden van Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg.