ALGEMENE VOORWAARDEN “APVM mei 2018”

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg, gevestigd en kantoorhoudend aan de Laan van Romen 4 in Berkel en Rodenrijs, en de rechtspartij die de opdracht verstrekt, hierna de Opdrachtgever, een en ander tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht
1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg van de aangeboden opdracht van Opdrachtgever. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken over of wijzigingen van de opdracht binden Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg slechts na diens schriftelijke bevestiging.
2. Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg behoudt zich het recht voor om aangeboden opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Waar in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

Artikel 3 Uitvoering
1. Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren.
2. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg het verstrekken van de adviezen die tot de volgende fase behoren, uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan de Opdrachtgever na voltooiing van een of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.
4. Indien uitvoering van een opdracht door Mr. B.J. van Miltenburg inschakeling van een derde partij vereist, dan is Opdrachtgever gehouden om dit zelf op eigen naam van en voor eigen rekening van de Opdrachtgever te initiëren en met de derde partij overeen te komen.
5. Mr. B.J. van Miltenburg kan de uitvoering van de opdracht om gewichtige redenen staken. Hij doet hiervan onverwijld mededeling aan de Opdrachtgever en zal zich desgevraagd inspannen voor een eventuele vervanger.

Artikel 4 Termijnen voor uitvoering
1. Alle door Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.
2. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.

Artikel 5 Vertrouwelijke informatie
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Zie ook de van toepassing zijnde privacy verklaring.

Artikel 6 Medewerking Opdrachtgever
Indien noodzakelijk is dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal Opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Adviespraktijk Mr B.J. van Miltenburg staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en/of kan Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg extra honorarium of extra kosten in rekening brengen.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk
Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed. Dit behoudens reeds bij de opdracht overeengekomen en benoemd (mogelijk) meerwerk.

Artikel 8 Honorarium
1. Het honorarium zal door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.
2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg het recht het uurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%.
3. Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW) en onkosten.
4. Alle declaraties zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
5. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-kosten.
6. Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij Opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in de leden 1 t/m 5 van dit artikel is op deze voorschotten van toepassing.
7. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten.

Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkoming
1. Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens rekening komen.
2. Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover de adviezen zelfstandige waarde hebben.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg, vermeerderd met het bedrag van het onder bedoelde verzekering geldende eigen risico.
Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van de polis en een dekkingsverklaring toegestuurd.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid beperkt tot twee en half maal de door Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg in het kalenderjaar van het schadebrengend voorval voor de desbetreffende opdracht gedeclareerde en door de opdrachtgever betaalde vergoeding (exclusief BTW), met een maximum van € 20.000 (exclusief BTW).
2. Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 4 lid 1 is Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg in geval van een toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen, informatie of adviezen welke door de opdrachtgever worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.
Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg is evenmin aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
3. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op de leverancier kan worden verhaald.
4. Uitgesloten is tevens elke aansprakelijkheid voor evt. derden die direct of indirect bij de uitvoering van een opdracht aan Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg zijn betrokken.

Artikel 11 Verval van recht & bewaarplicht
1. Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf het moment dat Opdrachtgever bekend is dan wel behoorde te zijn met de schade en met Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg als de schadeveroorzakende partij, vervalt ieder recht van Opdrachtgever om schade jegens Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg te vorderen die is ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten zijdens Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Schriftelijke stukken en elektronische data van een opdracht worden ten minste gedurende een periode van 5 jaren na voltooiing van de opdracht bewaard. Tenzij anders overeengekomen is Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg nadien gerechtigd tot vernietiging van de stukken en data.

Artikel 12 Elektronisch berichten verkeer (email e.d.)
Partijen zijn gehouden om stukken, documenten, brieven, adviezen, rapporten, mededelingen, e.d., over en weer langs digitale weg te verzenden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten tussen Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg en Opdrachtgever worden door Nederlands Recht beheerst. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement waar Adviespraktijk Mr. B.J. van Miltenburg is gevestigd (arrondissement Rotterdam), ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Artikel 14 Slotbepalingen 
De Algemene Voorwaarden dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen evenals in samenhang met de privacy verklaring. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdracht die op of na 21 mei 2018 tot stand komen. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op genoemde datum reeds lopende opdrachten indien en voor zover wijzigingen van de algemene voorwaarden ten opzichte van de overeengekomen voorwaarden voor Opdrachtgever niet nadelig zijn.

Berkel en Rodenrijs, 21 mei 2018