Ontslag, transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid

Een werkgever die vóór de pensioendatum afscheid van een werknemer wil of moet nemen, is op basis van het nieuwe ontslagrecht in beginsel een transitievergoeding verschuldigd (art. 7:673 BW). Een transactievergoeding is niet nodig indien de CAO een gelijkwaardige alternatieve regeling voorschrijft (art. 7:673b BW). Bedoelde CAO regeling kan eventueel in de pensioensfeer liggen.

In het verlengde hiervan: onlangs is een advocaat aangesproken, en wel omdat hij rond het ontslag geen, althans onvoldoende rekening had gehouden met de arbeidsongeschiktheid van zijn cliënt. Iemand van wie afscheid moet worden genomen en die arbeidsongeschikt is, heeft wellicht aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrije voortzetting van zijn/haar pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid. De aangeklaagde advocaat had mede hierop moeten ‘sturen’. Maar ook de raadsman van de werkgever kan/moet hierop ‘sturen’.

Vraag Van Miltenburg voor meer informatie over alternatieve transitievergoedingen 010 – 529 05 66.


AVG komt eraan!

AVG betekent hier niet het bekende computer anti virus programma, maar hiermee wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie bedoeld. Pensioenuitvoerders, zoals pensioenverzekeraars en pensioenfondsen, zijn druk doende zich voor te bereiden op de AVG-Verordening. De bijbehorende wetgeving voor ons land is in de maak. Die wetgeving moet 25 mei a.s. ingaan.

In het kort: men moet privacy gevoelige data goed beschermen en in documenten aantonen hoe men de bescherming (maximaal) heeft geborgd. Bij overnames en reorganisaties werken adviseurs vaak met allerlei privacy gevoelige data zoals salarissen en pensioendata. Er zijn methodes om de risico’s in advies trajecten te downsizen.

Van Miltenburg informeert u graag verder over de AVG voor ‘merger and acquisition’ – adviseurs 010 – 529 05 66.


Collectieve waardeoverdracht van 67 naar 68 jaar

Veel werkgevers zijn doende met het inregelen en de uitvoeren van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68. Er is inmiddels wetgeving die collectieve omzetting van pensioenaanspraken op basis van pensioendatum 65 respectievelijk 67 (2014) naar 68 (2018) mogelijk moet maken. Concreet betreft dat art. 83 van de Pensioenwet, en wel de aanvullingen van de leden 1 en 3. In afwijking van de wettelijke hoofdregel kan de deelnemer geen bezwaar aantekenen en is instemming van De Nederlandsche Bank is niet nodig (DNB Q&A 1 maart 2018 – 02220). Bedoelde omzetting voorkomt een hoop onduidelijkheid en overgangsrecht. Let wel op eventueel “snijverlies”.

Voor meer informatie vraag Van Miltenburg over omzetting van 67 naar 68 010 – 529 05 66.


Sleutelfuncties

Pension Fund Governance is momenteel in de greep van zgn. ‘sleutelfuncties’. Deze functies zijn in de  IORP-richtlijn opgenomen en uitgewerkt. Binnenkort moeten er bij of rond pensioenfondsen mensen of bureaus komen die specifiek, vakinhoudelijk en diepgaand toezien op risk management, audit van interne processen en op actuariaat. De wetgever en de praktijk worstelen met de concrete invulling hiervan. Hoe dan ook fondsen moeten hieraan nader aandacht besteden.

Vraag Van Miltenburg voor meer informatie over sleutelfuncties 010 – 529 05 66.