De SBI-code isn’t just a number, zeker niet qua pensioen

Niet alleen “core business” zelf van een onderneming is van eminent belang. Ook de correcte registratie daarvan. Zeker ook als de onderneming mensen in loondienst heeft werken. Eén van de zaken die dan spelen, is of de onderneming eventueel verplicht bij een bedrijfspensioenfonds moet zijn aangesloten. Is dat het geval, dan bouwen haar werknemers daar verplicht pensioen op en dan moet de onderneming vaak forse pensioenpremies aan dat pensioenfonds betalen. Dit wordt in de praktijk merendeels op basis van de SBI-code bepaald die de onderneming van KvK heeft gekregen. Mijn ervaring leert dat het met de toebedeelde SBI-code vooral bij het MKB nog wel eens niet goed gaat.

Verplichtstellingsbesluit
Juridisch hebben bedrijfstakpensioenfondsen allemaal exact hun eigen werkingssfeer beschreven. Pagina’s juridische tekst welke activiteiten precies onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Die tekst staat in het zgn. verplichtstellingsbesluit. Indien en zodra de activiteiten van de onderneming vereenstemmen met de activiteiten van ondernemingen waarvoor een bedrijfstakpensioenfonds is gericht, dan is de onderneming “van rechtswege” gebonden. Dit betekent dus dat werknemers van de onderneming, behoudens vrijstelling van verplichte deelneming, verplicht pensioen opbouwen bij dat bedrijfspensioenfonds.  Meldt de ondernemer zijn onderneming niet meteen bij dat bedrijfstakpensioenfonds aan, dan zal het pensioenfonds de ondernemer daarop aanspreken, pensioenpremies van jaren terugvorderen en een zgn. dwangbevel opleggen incl. beslag en kan het fonds de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen.

Goed nieuws
Er is ook goed nieuws: valt een onderneming (net) buiten de vermelde activiteiten van de sector waarvoor het bedrijfstakpensioenfonds is, dan is er geen sprake van rechtswege gebondenheid. Dan kan de onderneming in vrijheid beslissen of het al dan niet een eigen pensioenregeling (bijv. bij een verzekeraar) wenst. Het gaat juridisch om de letterlijke tekst van zo’n verplichtstellingsbesluit. Niet om de bedoeling of zo van de tekst.
 
Curiosum
Normaal gaat het om werknemers in loondienst. De zelfstandige zonder personeel moet in een enkel geval zelf ook verplicht deelnemen in de pensioenregeling. Dat is bijvoorbeeld bij schilders het geval. Zij bouwen verplicht pensioen op bij Bedrijfstakpensioenfonds Schildersbedrijf.
 
SBI bepaalt pensioen, de CAO, TVL en de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In de dagelijkse praktijk wordt geen juridisch werkingssfeer onderzoek gedaan. Maar loopt een pensioenfonds vooral de SBI-codes1) na. Dat is indirect. Maar in de praktijk wel bepalend voor een pensioenfonds. Tekst op de site van Bedrijfstakpensioenfonds Schilders: … BPF Schilders ontvangt periodiek een lijst van KvK met alle nieuwe inschrijvingen in de sector …  Is een onderneming in het vizier van een fonds, maar door verkeerde SBI-code, dan is het code rood en dan staat de onderneming ewijsrechtelijk “0-2” achter.  Voor de tool van de Pensioenfederatie zelf, klik hier.

Dit verhaal geldt in feite ook voor CAO’s: juridisch zijn de materiele bepalingen van de werkingssfeer van de CAO. Is dit het geval dat kan een (oud-)werknemer van een werkgever die onder een bepaalde CAO valt, daar zaken uit claimen. In de praktijk zal de rechter ook hier o.a. naar de SBI-code kijken. Een andere bekende toepassing van de SBI-code was steun tijdens Corona (TVL). Deze werd gebaseerd op het hebben van de juiste SBI-code. TVL was alleen opengesteld voor bepaalde SBI- codes. Weer een andere toepassing van SBI-code is de “Wet belastingen op milieugrondslag”, wat deze wet ook inhoudt: ” … De vrijstelling voor metallurgische procedés geldt alleen voor bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 24 of 25 (art. 64) …” Ook de premie voor bepaalde bedrijfsverzekeringen, zoals bedrijfsaansprakelijkheid, is op de SBI-
code gebaseerd.
 
Herkomst SBI-codes
De SBI-codes zijn opgesteld door het CBS, maar in een lijst opgenomen en worden door KvK bij de inschrijving aan de onderneming toegekend. Het kan goed zijn dat een bedrijf meer onder meer dan een rubriek van de lijst valt en aldus meer dan een code krijgt. Is een ondernemer het niet eens met de code die KvK heeft bedacht, of wijzigen de bedrijfsactiviteiten, dan kan men een nieuwe code aanvragen. Bij een geschil hierover is in beginsel bezwaar tegen de beschikking met de indeling van de onderneming bij de KvK mogelijk. En bij afwijzing is daarna nog beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (de hoogste rechter in dit soort zaken).
Voor meer info van de Kamer van Koophandel over SBI-codes klik hier.
Er gaat veel fout, zo heeft de KvK vastgesteld3); de KvK heeft daarom in overleg met het Ministerie van Economische Zaken door CBS een zoekprogramma laten ontwikkelen. Dat staat ook bij de KvK pagina over SBI-codes.
 
Advies
Kortom, de toegekende SBI-code isn’t just a number. De indeling heeft verstrekkende consequenties, zeker als de ondernemer zich daarvan niet bewust is. En het advies laat zich raden: laat de ondernemer zijn SBI-code controleren, ook bij wijziging van de bedrijfsactiviteiten.

Neem vrijblijvend gerust contact met mij op:
Formulier website of 010 – 529 05 66.

Mr. Bart Jan van Miltenburg
Onafhankelijk pensioendeskundige met ruim 25 jaar ervaring.

 

Voetnoten

  1. SBI staat voor Standaard BedrijfsIndeling
  2. https://production-site-nl.kvk.bloomreach.cloud/binaries/content/assets/kvkwebsite-
    nl/categorie/handelsregister/kvk_standaard_bedrijfsindeling.pdf
  3. KvK Jaarverslag 2022