HomePensioenadvies en pensioenbegeleiding

Pensioenregelingen moeten regelmatig worden aangepast. Bijv. op grond van de “Wet toekomst pensioenen”. Het kan ook zijn dat de bedrijfsomstandigheden wijzigen. Van Miltenburg adviseert en begeleidt in dit proces. Denk daarbij aan procesbegeleiding, maar ook aan onderhandelingen tussen sociale partners, overleg van / met de Ondernemingsraad, aan juridische documenten en aan presentaties personeel.

Geschillen inzake pensioen inclusief ondersteuning gerechtelijke procedures

Pensioenregelingen kunnen leiden tot conflicten tussen werkgever en medewerkers, tussen werkgever en pensioenuitvoerder resp. tussen deelnemers en pensioenuitvoerder.

Van Miltenburg staat cliënten daarin bij en verleent advocaten daarbij rechtsbijstand resp. rekenkundige en pensioentechnische ondersteuning.

Het komt ook voor dat hij op last van de rechter een deskundigenbericht afgeeft.

Ondersteuning pensioenfondsen

Besturen van pensioenfondsen nemen Van Miltenburg in de arm om bijv. over te nemen besluiten te adviseren en bijv. juridische documenten te beoordelen. Daarnaast adviseert en visiteert Van Miltenburg pensioenfondsen in het kader van “Pension Fund Governance”.

Fusie bedrijven & harmonisatie pensioen en wijziging pensioenregeling

Indien en een of meerdere ondernemingen samengaan, dan heeft dat ook gevolgen voor de pensioenregeling van de diverse ondernemingen. Soms blijft een regeling behouden, soms niet. Dit is o.a. afhankelijk van de aard van de fusie. Ook kan in een aantal gevallen worden overwogen één uniforme, nieuwe pensioenregeling op te tuigen (harmonisatie). Het wijzigen van een pensioenregeling heeft heel wat juridische en pensioentechnische voeten in de aarde. Wanneer kan de werkgever dat eenzijdig doen? Wanneer niet. Hoe organiseert de ondernemer het proces van wijziging?

Van Miltenburg adviseert ook over dit soort trajecten en begeleidt deze.

Pensioenberekeningen, pensioenvergelijkingen en controle premieheffing pensioenuitvoerders

De pensioenpremies die een werkgever moet afdragen, moeten exact kloppen. Te weinig afdracht kan bij een bedrijfstakpensioenfonds leiden tot dwangbevelen. Te weinig afdracht bij een pensioenverzekeraar kan leiden tot verval van dekking. En teveel afdracht is ook niet terecht. Soms bestaat ter zake onzekerheid. Van Miltenburg kan controle uitvoeren, helpen opzetten en / of coördineren.

Accountants hebben soms behoefte aan assistentie van Van Miltenburg bij de trajecten over of er niet teveel aan pensioenpremie in rekening is gebracht.

Afvloeiingsregelingen

Einde dienstverband gaat soms gepaard met vergoeding van inkomensschade en / of pensioenschade. Afvloeiingsregelingen zijn al gauw met name fiscaal complex. Dit vanwege de vele wettelijke regels die daarbij gelden. Mag pensioenopbouw worden voortgezet? Wanneer is er geen sprake van een zwaar gesanctioneerde “RVU” (Regeling voor vervroegde uittreding)?

Van Miltenburg helpt deze opzetten en beoordeelt deze.

Review pensioendocumenten

Pensioen is vastgelegd in diverse juridische documenten. Het begint met de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Werkgever en zijn werknemer kunnen ook een (aanvullende) pensioenovereenkomst sluiten. Bij collectief pensioen geldt vaak een pensioenreglement. Werkgever en pensioenuitvoerder moeten op hun beurt afspraken maken over de waarborging en financiering van de verleende pensioenafspraken (uitvoeringsovereenkomst). Verzekeringsvoorwaarden van een pensioenverzekeraar moeten passen bij de onderliggende pensioenregeling. Indien pensioen niet juist, niet duidelijk, niet conform de Pensioenwet e.d. of onvolledig is vastgelegd, dan ontstaat natuurlijk gauw een conflict ter zake. Van Miltenburg stelt pensioendocumenten op resp. beoordeelt deze.

Echtscheiding en pensioen

Een huwelijk en partnerschap hebben gevolgen voor het pensioen. Dus ook echtscheiding resp. uit elkaar gaan. Die gevolgen van scheiding zijn deels wettelijk geregeld, deels moeten / kunnen partners dat zelf doen. De Wet verevening pensioen bij scheiding kent een standaard regeling. Maar daarvan mag worden afgeweken. Bijv. door conversie. Van Miltenburg assisteert daarbij en rekent een en ander uit.

Bedrijfstakpensioenfondsen en vrijstelling

In Nederland zijn vele bedrijven verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dat is in de “Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds” geregeld. Bijv. een aannemingsbedrijf in de bouw sector zit voor zijn werknemers in de regel verplicht bij BPF Bouw. Soms echter is er juridisch en anderszins twijfel of een bedrijf inderdaad al dan niet verplicht is om zich aan te sluiten. Het komt ook voor dat een bedrijf weliswaar verplicht is aangesloten, maar dat er redenen / rechtsgronden zijn om vrijstelling aan te krijgen. Wat is beleidsmatig wijsheid? Van Miltenburg adviseert ook bij dit soort zaken.

Fiscaliteit inzake pensioen

Pensioen is niet alleen juridisch en actuarieel ingewikkeld, maar ook fiscaal. Pensioen zowel voor ‘gewone’ werknemers in loondienst, maar ook voor directeuren groot aandeelhouder (DGA). De Wet op de Loonbelasting (LB), de vennootschapsbelasting (Vpb) en de Wet op de inkomstenbelasting (IB) kennen alle regels over wat fiscaal mag en wat niet. De loonbelasting regelgeving bepaalt voor de diverse soorten pensioen (eindloon, middelloon en beschikbare premie regelingen) regels tot op welke hoogte een pensioen niet bovenmatig is. Deze wetgeving wijzigt ook regelmatig (Wet Witteveen, De VPL wet, etc.).

Van Miltenburg voert binnen zijn praktijk ook dit soort adviesopdrachten uit.

Personal Finance van ondernemers

Pensioen betreft niet alleen de medewerkers van de ondernemer, maar ook hem zelf. Wat is zijn/haar behoefte aan inkomen bij arbeidsongeschiktheid ? En bij overlijden ? Wat is er wettelijk en privé aan middelen en voorzieningen. Is het bedrijf bij verkoop een bron van financiering van de levenslange oudedag ? Van Miltenburg staat ondernemers graag als een financiële huisarts bij.

Lezingen over pensioenzaken

Van Miltenburg heeft bijvoorbeeld voor een serviceclub (Lions) een lezing gehouden over de The do’s and the do not’s bij pensioen voor ondernemers / werkgevers. Ook heeft hij voor een aantal CDA specialisten uit de Eerste Kamer Fractie een voordracht gehouden over juridische overgangsregelingen voor pensioenregelingen (2e pijler) indien de pensioendatum van 65 naar 67 zou worden opgetrokken, en over de financiële crisis. Daarnaast geeft Van Miltenburg met enige regelmaat trainingen op het gebied van pensioen. Hij is in het verleden ook verbonden geweest als docent aan een opleidingscentrum voor de pensioenbranche.

Terug