Bent u al voorbereid op de grote veranderingen in het pensioenstelstel?

Pensioen Adviespraktijk Van Miltenburg beantwoordt en behandelt uw pensioenvraagstukken. Dit onafhankelijk, fiscaal, juridisch, technisch en beleidsmatig.  Nieuwsbrief 2021 no. 1 is een special over het PensioenAkkoord 2020, ons nieuwe pensioenstelstel.

Klik hier voor de internet consulatie versie van het as. wetsontwerp voor een nieuw pensioenstelsel. Met ingang van 1 januari 2022 gaat de arbeidsvoorwaarde pensioen drastisch op de schop. Lees in deze nieuwsbrief wat dit mogelijk betekent voor uw onderneming.


Welke werkgevers moeten in actie komen?

Bent u een werkgever die verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds, bijvoorbeeld bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn of bpfBOUW, is aangesloten, wordt alles collectief door werkgeversverengingen en vakbonden geregeld? Dan hoeft u niet zelf niet in actie te komen.

Echter … voor werkgevers die NIET bij een bedrijfstakpensioenfonds “zitten”, begint het al snel: per 1 januari 2022 moeten pensioenregelingen voor nieuwe bedrijven of voor bedrijven zonder pensioenregeling, op het nieuwe stelsel zijn gebaseerd. Bedrijven met een pensioenregeling kunnen deze al vanaf 1 januari 2022 aanpassen, tot uiterlijk tot 1 januari 2026. Vooral werkgevers met een verzekerde pensioenregeling waarvan het in 2022 of daarna verzekeringscontract afloopt, moeten zich “dubbel” voorbereiden. Dubbel: wat doen we tussen 2022 en 2026 en wat doen we vanaf 2026?

Kortom, start u binnenkort een onderneming of heeft u een verzekerde pensioenregeling die binnenkort afloopt, dan moet u in actie komen!

In deze tijden van crisis kan, vanuit bedrijfseconomische noodzaak en los van as. herziening van het pensioenstelsel, ook de vraag rijzen naar mogelijke verlaging van de pensioenlasten voor ondernemingen. Pensioenpremies zijn met ingang van 2021 soms flink verhoogd.

Graag begeleid ik u hierin, samen met uw huisadviseurs, ondernemingen en hun ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordiging “PVT” en/of bijv.de HR-manager. Bel of mail mij gerust vrijblijvend.


Het PensioenAkkoord 2020 op een rijtje

• Lopende “middelloon” pensioenregelingen moeten worden omgezet in beschikbare premieregelingen.
En lopende beschikbare premieregelingen moeten ook aan de nieuwe wettelijke regels uit het Pensioenakkoord 2020 gaan voldoen. Maar dit laatste vereist minder verstrekkende ingrepen dan het ombouwen van een middelloon pensioenregeling naar een beschikbare premieregeling.

• Bij de beschikbare premieregeling is de opbouw op de pensioenpot op pensioendatum gefocust. Dit kunnen individuele pensioenpotten zijn, of pensioenpotten met allerlei collectieve elementen en borgingen. Wat het pensioen op pensioendatum is, is gevolg.
De middelloon regeling focust direct in de opbouwfase al op een vaste uitkering op pensioendatum van een pensioen per jaar, gebaseerd op iemands gemiddelde salaris. Middelloon is, kort maar krachtig gezegd, vanwege de aanhoudend lage / negatieve rente op de kapitaalmarkten onbetaalbaar geworden.

• Partnerpensioen bij overlijden van de werknemer wordt standaard 50% van zijn / haar salaris en “goedkoop” op risicobasis geregeld. Wezenpensioen wordt per kind op dezelfde wijze vereenvoudigd naar 20% van het salaris.

• Voorts bepaalt het Pensioenakkoord 2020 dat de financiële lasten van pensioenopbouw voor werkgevers voor jonge en oude medewerkers gelijk moeten zijn. De oudere medewerkers moeten qua pensioen even duur/goedkoop als jonge medewerkers worden. M.a.w. voor alle medewerkers heeft de werkgever straks dezelfde pensioenlasten. Maar dat betekent in de regel wel dat oudere werknemers jaarlijks minder pensioen zullen gaan opbouwen.


Overgangsrecht & compensatie, daar zitten “the troubles and worries”

• Het overgangsrecht van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe is zeer complex en ingewikkeld. 2022 – 2024 is voor de besluitvorming van sociale partners. Er zijn diverse opties en routes. Bijv. als een werkgever nu een middelloon pensioenregeling heeft. Maar ook, zij het in mindere mate, van de huidige beschikbare premieregeling naar een nieuwe beschikbare premieregeling “nieuwe stijl”. Dit vis à vis zijn medewerkers, als ook richting de pensioenuitvoerder(s).

• De problematiek van het “invaren”, dat speelt gelukkig alleen bij pensioenfondsen. De opgebouwde pensioenen moet worden ingebracht in de nieuwe pensioenregeling zodat de oude regeling verdwijnt. Dus de reserves van de oude redelijk “safe” pensioenen moeten worden omgezet in nieuw, minder zeker pensioen. Dat wordt nog “een dingetje”.

• Invaren speelt in principe dus niet bij pensioenregelingen bij een pensioenverzekeraar of “PPI” (Premie Pensioen Instelling).

• Sommige pensioenfondsen zullen ondanks de tijdelijk versoepelde rekenregels waaronder een verlaagde dekkingsgraad 90% resp. 95%, toch moeten korten.

• Compensatie vanwege minder pensioenopbouw of minder zekere pensioenen … moet dat? Nee, dat kan worden overeengekomen. En compensatie indien invaren tot een “onevenredig nadeel leidt voor een deel van de belanghebbenden, dan kan hiervan worden afgeweken na afstemming met de sociale partners”. Kan ook vrijwillig of ander nadeel worden gecompenseerd? Ja, dat kan op zich. Maar hoeft in principe niet.

• “M&A”: neemt u een ander bedrijf over, pas dan qua pensioen “dubbel” op: 1) sowieso kan een over te nemen bedrijf pensioenrisico’s hebben.  Bijv. een niet sluitende definitie van het deelnemerschap. En 2): in de transitieperiode 2022 – 2024 resp. 2026 naar een nieuwe pensioenregeling kunnen binnen het over te nemen bedrijf extra risico’s vanwege de overgang naar het nieuwe stelsel ontstaan.


Pensioen transitieplan

• Per 1 januari 2022 moeten nieuwe pensioenregelingen voor nieuwe bedrijven of voor bedrijven zonder pensioenregeling nog, op het nieuwe stelsel zijn gebaseerd.

• Via deadline 31 december 2024 moeten uiterlijk 31 december 2025 ook de lopende pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving voldoen.

• Geen tip, maar wettelijke verplichting: er moet als eerste een “pensioen transitieplan” komen. En meteen daarna een bijbehorend “communicatieplan”.


Meer weten?

Wachten of nu al voorsorteren op de as. pensioenstelsel wijziging, een begin maken van een transitieplan- en communicatieplan?  Communicatie met Ondernemingsraad, PVT en medewerkers?

Graag begeleid ik ondernemingen en hun OR’s / PVT. Onafhankelijk.

Neem vrijblijvend gerust contact met ons op:
Formulier website of 010 – 529 05 66.

Mr. Bart Jan van Miltenburg
Onafhankelijk pensioendeskundige met ruim 25 jaar ervaring.

 

Op bovenstaande nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing.