Het nieuwe pensioenstelsel 2023

Beste werkgever en zijn juridisch adviseur,

Het nieuwe pensioenstelsel wordt wettelijk waarschijnlijk al in 2023 ingevoerd. Heel kort: in de basis wordt het een beleggingspensioen voor uw medewerkers. En er zullen in het nieuwe stelsel geen vaste pensioenuitkeringen meer zijn.

Wanneer moet u in actie komen?

Bent u niet verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds aangesloten en is er geen CAO, dan moet u als werkgever met betrekking tot pensioen vóór 1 januari 2023 over allerlei zaken hebben besloten. Dit om passend en maximaal gebruik te maken van het overgangsrecht per 1 januari 2023. Zie hieronder 4e gedachtestreepje.

In de regel moet u dit samen met uw medewerkers doen.

Bent u wel verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds aangesloten, bijv. PME, ABP of PFZW, of pensioen via een sectorale CAO, dan wordt een en ander van “hogerhand” geregeld. Dan heeft u er vermoedelijk niet of nauwelijks enig omkijken naar. Indien er bij uw onderneming trouwens sprake is van een vrijwillige aanvullende pensioenregeling “boven op” de verplichte pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds, dan moet u als werkgever wel “aan de bak”.

Wie is juridisch uw gesprekspartner?

Een cruciale juridische vraag daarbij is dus met wie exact u als werkgever hierover beslist. Moet dit inderdaad met iedere werknemer zelf zijn? Of kan dit in uw geval ook een pensioencommissie, een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn? Indien de werkgever niet met de juiste partij afspraken maakt, dan zijn de afspraken niet rechtsgeldig en binden zij de werknemers niet.

Mijn advies: “Keep it simple”

Hoe dan ook: mijn pensioen-inhoudelijke proces advies: “keep it simple”. Beperk u het vooral tot hoofdzaken, en laat u niet (meteen) verleiden tot details:

-medewerkers individueel laten beleggen op basis van hun beleggingsprofiel? Of collectief beleggen, en met collectieve buffers?

-welk type pensioenuitvoerder spreekt daarbij het meeste aan? Bijv. een “PPI” (een zgn. premie-pensioen-instelling), een algemeen pensioenfonds of een pensioenverzekeraar.

-hoe wordt de keuzebegeleiding richting medewerkers geborgd? U wilt evt. problemen, teleurstellingen van uw medewerkers en uiteindelijk het betreffende risico van aansprakelijkheidsstellingen minimaliseren.

-wat zijn de evt. mogelijkheden om uw huidige medewerkers (voorlopig) in uw huidige pensioenregeling te houden? Hoe luidt het overgangsrecht 2023 tot 2027?

-wanneer zijn er compensatie verplichtingen naar uw medewerkers?

-opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen inbrengen in het nieuwe pensioenstelsel, wanneer is dat een wettelijke verplichting? Wanneer niet?

Plan van aanpak

De Wet toekomst pensioenen (nu nog een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer) verplicht de werkgever tot het maken van een plan van aanpak dat juridisch aan diverse wettelijke eisen moet voldoen, met de route naar 1 januari 2023 e.v., de kern – beslispunten en het overgangsregime. Een en ander ook met inachtneming van de juridische regels rond medezeggenschap van uw werknemers.

Neem vrijblijvend gerust contact met ons op:
Formulier website of 010 – 529 05 66.

Mr. Bart Jan van Miltenburg
Onafhankelijk pensioendeskundige met ruim 25 jaar ervaring.