Graag informeren wij u enkele malen per jaar kort en op praktische wijze over actuele pensioenontwikkelingen in de wet. Veel leesplezier.


Pensioen “richtdatum” 67 jaar
Vanaf 2014 geldt de pensioenrichtdatum van 67 jaar. Dit betekent slechts aanpassing van de pensioendatum en de pensioenopbouw per jaar. Dit is hetgeen waartoe pensioenfondsen zich beperken. Pensioenverzekeraars blijken echter direct of indirect meteen heel andere zaken te willen wijzigen.

Bijvoorbeeld het tarief en in het bijzonder de rekenrente. Of de pensioenverzekeraar bedingt een eenzijdig recht tot wijziging van bijvoorbeeld het tarief. Of de contractsduur wordt bijvoorbeeld verlengd. In hoeverre werkt de rechtsrelatie werkgever – pensioenuitvoerder door op de pensioenafspraken werkgever – werknemer? Ook op dit soort zaken moet een werkgever zeer alert zijn voordat hij een kort formulier van een verzekeraar voor akkoord kan ondertekenen.
Voor 2015 staat opnieuw een aantal ingrijpende wetswijzigingen over inperking van de pensioenopbouw per jaar op stapel. Deze wijzigingen kunnen soms wel en soms niet nu al worden meegenomen. Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust contact met ons op.


Reële ambitie overeenkomst
Pensioenfondsen hebben het financieel zwaar. Het wetsontwerp “reële ambitie – overeenkomst” was voor menig werkgever en pensioenfonds wellicht een geschikte oplossing voor de financiële problemen rond de uitvoering van pensioenregelingen. Maar dit wetsontwerp is nu toch weer van de baan.

Pensioen in de vorm van een reële ambitieovereenkomst is een pensioenregeling bij een pensioenfonds waarbij de pensioenuitkeringen mee fluctueren met de financiële staat van het pensioenfonds. Dit nieuwe systeem had Den Haag bedacht als alternatief voor nominaal gegarandeerde pensioenaanspraken die voor sociale partners bijna niet meer betaalbaar zijn. Helaas gaat dat plan niet door. Daarvoor in de plaats komen er juist financiële aanscherpingen in de wet in verband met houdbaarheid en bestendiging van de huidige eindloon en middelloon regelingen bij pensioenfondsen. Dat betekent op termijn verhoging van de pensioenlasten en daarmee van de loonkosten. De verlaging van de premie door invoering van pensioenrichtleeftijd 67 vangt bedoelde verhoging van de lasten niet op. Er is een goede kans trouwens dat op last van De Nederlandsche Bank pensioenverzekeraars hun verzekeringspremies moeten verhogen. Dit alles pleit voor versobering van pensioenregelingen in combinatie met een nog hogere eigen bijdrage van de werknemers. Wilt u hierover meer weten, belt u ons dan gerust.


Eigen Beheer DGA met pensioen?
Ook voor de Directeur/Grootaandeelhouder met pensioen in eigen beheer (intern en extern) verandert in 2014 wettelijk het een en ander. Dit vraagt aanpassing van de juridische pensioendocumenten. Het is nu meteen een goed moment het pensioen in eigen beheer fundamenteel te heroverwegen.

Dit niet alleen vanwege het aanhoudende verschil in de fiscale en reële waarde van het pensioen, en alle daarmee verband houdende problemen. Maar vooral ook vanuit de vraagstelling: aan welke voorzieningen is er thans nog echt behoefte en aan welke voorzieningen niet of minder? En zijn de alternatieven inmiddels niet veel interessanter geworden dan tot voor kort het geval was? Enigszins in het verlengde hiervan iets anders: is het na de betreffende wetswijziging (zogenaamde 80% – regel) straks nu juist wel of juist niet aantrekkelijk om stamrechten af te kopen. Wij adviseren u graag daarover.


Bedrijfsovername
De wet stelt qua pensioen en afhankelijk van de wijze aan bedrijfsovername en splitsing (“mergers and acquisitions”) diverse eisen. Het is zaak om vanaf het ontstaan van de eerste plannen ook naar de gevolgen van een overname e.d. voor de pensioenregelingen te kijken.

Alleen indien er sprake is van één en hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds, dan zijn er qua pensioen waarschijnlijk niet gauw problemen te verwachten. Is dat niet geval, dan ligt de zaak al snel complex, te beginnen met verborgen gebreken en risico’s die in een pensioenregeling van de overdragende partij schuil kunnen gaan. Maar denkt u ook aan eventuele vrijstellingen ter zake van verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds, de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de werkgever, valkuilen bij harmonisatie van regelingen etc. Wij staan u graag hierin bij.


Versterking Bestuur
Een goede bestuurlijke inrichting van een pensioenfonds bevordert goede besluitvorming. Onlangs is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen tot stand gekomen. Zo is het intern toezicht verzwaard. Vanaf 2014 is voor een ondernemingspensioenfonds zonder Raad van Toezicht, een jaarlijkse visitatie vereist.

De visitatiecommissie, bemenst door externe pensioendeskundigen, richt zich op de algemene gang van zaken binnen een fonds, risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging. Veelal blijken diverse punten voor verbetering vatbaar te zijn. Daarnaast verlangt deze wet meer medezeggenschap van belanghebbenden dan voorheen. Ook de rol en invloed van de werkgever kan wijzigen. Graag praten wij u hierover bij.


Scheiding & pensioen
Er zijn nog steeds scheidingen van vóór 1 mei 1995 die qua verdeling van het pensioen althans tot rechtsgeschillen leiden. Dit omdat de afspraken ter zake in de echtscheidingsconvenant onvoldoende duidelijk blijken te zijn.

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is afwijking van de wet mogelijk en soms ook zeer noodzakelijk en/of wenselijk. Zeker indien de toedeling van pensioen geïntegreerd in en passend bij andere afspraken over verdeling van vermogensbestanddelen moet worden betrokken. Vanzelfsprekend is het dan zaak om de afspraken rekenkundig en financieel goed en transparant aan partijen voor te leggen, fiscaal te hebben getoetst en pensioentechnisch helder te formuleren. Wij staan u graag hierin bij.


Mr. Bart Jan van Miltenburg is een gespecialiseerde pensioendeskundige met een juridische, fiscale, bedrijfseconomische en actuariële achtergrond. Hij werkt persoonlijk, is onafhankelijk, bemiddelt niet in verzekeringen en verkoopt geen financiële producten.
Vragen? Neem gerust contact met ons op:
010 – 529 05 66 of info@miltenburg-pensioen.nl.