Pensioen “DD”: due diligence onderzoek naar gevolgen en risico’s op pensioen terrein, inclusief kwantificering in financieel opzicht, bij een overname of een fusie (M&A). Heeft een overname gevolgen in termen van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, zijn er bijvoorbeeld voorwaardelijke pensioenaanspraken, vrijwaringen, wat gebeurt er met zieke werknemers?

Exit lasten en entree fees: mag de oude pensioenuitvoerder zgn. ”exit fee” in rekening brengen? Zo ja, op basis waarvan en hoeveel is dat dan (ongeveer)? Hetzelfde geldt omgekeerd ook voor de nieuwe uitvoerder: mag de nieuwe uitvoerder een zgn. “entree fee” in rekening brengen?

Werknemers en pensioen claims: in hoeverre lijden werknemers door overname of fusie pensioennadeel, bestaat er voor hen juridisch recht op compensatie, en zo ja hoe kan dat worden berekend. Eventueel kunnen contra berekeningen worden gemaakt.

Keuze type overname: er zijn verschillende manieren om een bedrijf over te nemen (aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie). Wat zijn de gevolgen op pensioen gebied van de resp. fusievormen? Wat is het beste om te doen?

Vrijstellingen bedrijfstakpensioenfondsen: indien een bedrijf onder werkingssfeer van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt, is na een overname of fusie eventueel vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds mogelijk. Wat is de betekenis en reikwijdte van het wettelijk geregelde leerstuk van “verzekeringstechnisch nadeel” in deze?

Terug