Graag informeren wij u enkele malen per jaar kort en op praktische wijze over actuele pensioenontwikkelingen in de wet. Veel leesplezier.


Drama premieovereenkomsten
Bij premieovereenkomsten staat de periodieke inleg voor de pensioenopbouw van het pensioen vast. De uitkomst staat echter, eufemistisch gezegd, allerminst vast. De werknemer loopt in de opbouw- en uitkeringsfase kans op drama of geluk.

Momenteel staat vooral de uitkeringsfase ter discussie. Immers, de rentestand is heel laag. Daarmee is ook de aankoop op pensioendatum van de pensioen uitkeringen heel laag. Ter illustratie: een op pensioenleeftijd 67 opgebouwd pensioenkapitaal van € 100.000 levert op basis van een rente van 4% ca. € 15.000 per jaar ofwel € 1.250 bruto maand op. Maar bij 1% is dit slechts ca. € 11.000 bruto per jaar ofwel € 900 per maand. Dit alles gedurende 20 jaar, exclusief sterftekans en kosten. De rente die verzekeraars hanteren, het U-rendement, ligt momenteel (mei 2015) op 0,22%. Dus…

De wetgever denkt mee. Overigens al een paar jaar. De Regering speelt met de gedachte om ook beleggen in aandelen en dergelijke in de uitkeringsfase toe te staan. Dat is in de Pensioenwet op dit moment nog verboden. Vroeger was er de zogenaamde ‘Pensioenknip’, maar dit fiscale instrument is per 1 januari 2014 weer afgeschaft.

Ondertussen hebben pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (zgn. PPI’s) oplossingen, zoals rente opties, uitstel van pensionering, etc. die de risico’s beheersbaar pogen te maken. Ook in de opbouwfase kunnen beleggingsrisico’s acceptabel worden gemaakt. Echter, daarin moet een pensioenregeling pensioenrechtelijk en qua uitvoeringscontract wel (kunnen) voorzien.

Werkgevers, eindverantwoordelijk voor de pensioenuitvoering, moeten bedacht zijn op claims, ook uit hoofde van een te rooskleurige voorlichting.

Tot slot: in technische zin hebben directeuren-grootaandeelhouders eenzelfde probleem. Dit ongeacht of zij bijvoorbeeld een middelloon- of een beschikbare premie pensioenregeling hebben. Immers, zij moeten op basis van 4% reserveren terwijl de reële rente bij verzekeraars zelfs onder de 1% ligt. Ook ter zake bestaan gedeeltelijk deeloplossingen zoals bijvoorbeeld afstempelen.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Wet Pensioencommunicatie
Binnenkort treedt de Wet Pensioencommunicatie in werking. Vooral veel werk voor de pensioenuitvoerders. Niet zozeer voor de werkgevers. Het bijbehorende en digitaal opgezette “Pensioen 1-2-3” wordt een nieuw soort en uniform informatiepakket voor nieuwe deelnemers.

Met de Pensioen 1-2-3 wil de pensioensector deelnemers op een toegankelijke manier inzicht geven in de meest relevante aspecten van zijn of haar pensioenregeling. De Pensioen 1-2-3 zal een helder en eerlijk beeld geven van de samenhang en de waarde van pensioen en de informatiestapeling tegengaan. Op termijn zou Pensioen 1-2-3 de startbrief en de toelichting bij het UPO moeten kunnen vervangen. Voor werkgevers geldt dat het pensioen bij de medewerkers geen negatieve associaties oplevert van ingewikkeld en onbegrijpelijk. De communicatie moet uitnodigend en sexy zijn. Het is immers een dure arbeidsvoorwaarde..

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Algemeen Pensioenfonds (APF)
De stijging van de uitvoeringskosten per deelnemer en de regeldruk voor pensioenfondsen nemen verder toe. Vooral voor kleine ondernemingspensioenfondsen is het daardoor moeilijk om zelfstandig te blijven.

Voor pensioenfondsen die zich op hun toekomst beraden, komt binnenkort een nieuwe mogelijkheid: het ‘Algemeen Pensioenfonds’ (APF). Een APF kan een goed alternatief zijn voor uitvoering van een pensioenregeling door een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI).

Een APF komt tegemoet aan de wens van pensioenfondsen en werkgevers om samen te werken en tegelijkertijd de identiteit te behouden. Het is in feite een pensioenfonds voor meerdere pensioenfondsen. Een belangrijk kenmerk is dat een APF meerdere pensioenregelingen kan uitvoeren, zoals een ‘defined benefit-regeling’ (DB) met harde garanties en een ‘defined contribution-regeling’ (DC). Er is een bestuur, maar elke werkgever en zijn medewerkers behouden inspraak..

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Risicomanagement inclusief pensioenscan
Risicomanagement is het inzichtelijk maken én houden van de risico’s die bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren. Voorts dient dit tot voorkoming van claims. Zie ook onze nieuwsbrief van december 2014. Het omgaan met en beheersen van risico’s heeft ook een juridische en een pensioendimensie.

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht over een recente Risico Inventarisatie en Evaluatie (‘RI&E’) en een preventiemedewerker te beschikken. Zo niet, dan kan bij een aansprakelijkheidsschade en/of een bij een bedrijfsongeval de inspectie SZW een boete opleggen. Maar belangrijker nog, mogelijk is er géén dekking op de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering!

Risicomanagement heeft overigens een veel bredere scope: bijv. ook een juridisch perspectief: zijn de juridische contracten nog goed? Zijn de arbeidsovereenkomsten nog up tot date? Het betreft ook pensioen en andere voorzieningen. Zijn deze nog compliant aan steeds weer wijzigende wet- en regelgeving voor pensioen en dergelijke. Welke partij loopt de pensioenrisico’s. Hoe staat het met eventuele verplichtstellingen. Dit alles wordt inzichtelijk met een pensioenscan voor de onderneming. En dit voorkomt mogelijke claims.

Dan nu de ‘lusten’ van risicomanagement:

  • Focus kunnen blijven houden op de kernactiviteiten van het bedrijf;
  • Waarborgen van de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten;
  • Handhaven van de goede reputatie en naam;
  • Kunnen verhogen van de kwaliteit;
  • Een zo groot mogelijke veiligheid;
  • Het bijdragen aan duurzaam ondernemen;
  • Blijven voldoen aan wet- en regelgeving; en
  • Het laag houden van uw verzekerings- en pensioenpremies.

Bovendien en bovenal: indien een bedrijf de wens heeft om zich te laten certificeren volgens de nieuwe kwaliteitsnorm NEN ISO 9001-2015, dan is Risicomanagement een zeer belangrijk vereiste en kan daarvoor dan ook direct worden ingezet.

Van Miltenburg werkt op dit terrein samen met hierin gespecialiseerde mensen.

Wilt u dat de heer Van Miltenburg over of naar aanleiding van dit artikel contact met u opneemt?


Mr. Bart Jan van Miltenburg is een gespecialiseerde pensioendeskundige met een juridische, fiscale, bedrijfseconomische en actuariële achtergrond. Hij werkt persoonlijk, is onafhankelijk, bemiddelt niet in verzekeringen en verkoopt geen financiële producten.
Vragen? Neem gerust contact met ons op:
010 – 529 05 66 of info@miltenburg-pensioen.nl.